Portal Sprawozdawczy GUS

Portal Sprawozdawczy GUS jest zintegrowanym środowiskiem przeznaczonym do obsługi sprawozdawczości GUS z użyciem narzędzi zbierania danych drogą elektroniczną. System został stworzony dla sprawozdawców przekazujących dane statystyczne, a także dla użytkowników wewnętrznych urzędów statystycznych różnych szczebli. Aplikacja optymalizuje i zwiększa efektywność działań podczas procesu sprawozdawczego, zapewniając stałą komunikację pomiędzy urzędem a sprawozdawcą za pomocą kanałów elektronicznych. Użytkownicy aplikacji dostarczają dane, wymieniają się informacjami towarzyszącymi badaniu (powiadomienia, wyjaśnienia itp.), obsługują formularze wyłącznie w formie elektronicznej. Pracownicy urzędów mają możliwość weryfikacji jakości dostarczanych informacji, a ponadto wykorzystują aplikację do zarządzania i monitorowania procesu sprawozdawczego.

 

Aplikacja Portal Sprawozdawczy GUS realizuje następujące funkcje:

  • rejestracja i wypełnianie przez sprawozdawców formularzy sprawozdawczych udostępnianych w postaci elektronicznych formularzy na stronach internetowych GUS 
  • dedykowane środowisko do tworzenia aplikacji formularzy elektronicznych w oparciu o zunifikowany model formularzy statystycznych przeznaczony dla analityków i statystyków 
  • obsługa zbierania, kontroli i transferu danych statystycznych, zarządzania użytkownikami oraz kontaktami pomiędzy jednostkami statystyki i sprawozdawcami 
  • wymiana informacji towarzyszących badaniu za pomocą poczty wewnętrznej pomiędzy statystykami a sprawozdawcami: powiadamianie o obowiązkach sprawozdawczych, kierowanie ponagleń, udzielanie wyjaśnień i konsultacji technicznych 
  • weryfikacja i wyjaśnianie błędów zidentyfikowanych w systemach przetwarzania informacji z formularzy sprawozdawczych 
  • sterowanie pracą portalu na podstawie kalendarza badań statystycznych 
  • nadzór nad przebiegiem badań i kompletnością zbieranych informacji