Zastosowanie modułu REGA – BIBLIOGRAFIA w bibliotekach użytkujących system PROLIB

Krzysztof Henne

Streszczenie: Artykuł pokazuje zastosowanie modułu REGA przez biblioteki użytkujące system PROLIB. Starano się ukazać uniwersalność modułu i jego różnorakie wykorzystanie, zarówno jako narzędzia do tworzenia bibliografii regionalnej, jak i bibliografii zagadnieniowej, specjalistycznej, bibliografii zawartości czasopism, a nawet tworzenia słownika biograficznego. Dane zawarte w artykule pochodzą z ogólnodostępnych źródeł mających odniesienia do stron internetowych bibliotek. Dodatkowo podane zostały linki do katalogów WWW bibliograficznych baz danych.

Słowa kluczowe: Bibliografia, Bazy danych, PROLIB

Bibliografia (gr. βιβλιο „książka” + γραφία „pisanie”), to termin oznaczający między innymi uporządkowany według pewnych kryteriów i spełniający określone zadania informacyjne wykaz dokumentów. Taki wykaz dokumentów różnego rodzaju można sporządzać w systemie PROLIB w module REGA. Rejestrowane są tam zarówno bibliografie regionalne jak i wielozagadnieniowe. Moduł pozwała na wprowadzenie opisów różnych typów dokumentów, powiązanie ich z hasłami formalnymi i przedmiotowymi (wzorcowymi lub lokalnymi), klasyfikacją działową (osobny moduł REGA – Klasyfikacja), a nawet pozycjami zawartymi w opracowaniu. W jednym module można prowadzić wiele równoległych baz bibliograficznych (tzw. podbaz), każda może mieć odrębną klasyfikację,  prezentowaną w serwisie www w ramach Katalogu WWW do bibliografii lub poprzez protokół OAI-PMH w Katalogu INTEGRO (wraz z bazą katalogową).

Moduł REGA wykorzystywany jest w 32 bibliotekach prolibowych przez co swym zasięgiem obejmuje prawie połowę obszaru Polski jako bibliografia regionalna. Zawiera też ogromną bazę wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin nauki wykorzystywanej jako bibliografia zagadnieniowa.

Plany miast, gmin, powiatów i województw użytych jako ilustracje w tekście zaczerpnięto z Google Maps.

BIBLIOGRAFIE REGIONALNE

1. Biblioteka Śląska (Katowice)

Największy obszar terytorialny pokrywa Bibliografia Śląska (ok 40 000 km2). Tworzona przez Bibliotekę Śląską w Katowicach opisuje teren Śląska w jego historycznych granicach [1], obejmuje lata 1960-1989. Każda z bibliografii tworzonych w module REGA posiada klasyfikację tematyczną. Rejestrowane są tam również:

 • Bibliografia Województwa Śląskiego za lata 1999-2002 i Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego od 2006 r. – bibliografie te obejmują teren obecnego województwa śląskiego [2].
 • Zagłębiana – tereny Zagłębia Dąbrowskiego [3] obejmują Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i powiat będziński.
 • Górny Śląsk 1918-1939 (opracowania i źródła) – Bibliografia obejmuje teren Górnego Śląska [4] w latach 1918-1939.

Równolegle tworzone są bibliografie:

 • Indeks ikonograficzny,
 • Instytucje kultury 1918-1939,
 • Katalog Czasopism Śląskich,
 • Pracownia Ślōnskij Gŏdki ,
 • Bibliografia zawartości Zarania Śląskiego.

Rys1

Rysunek 1 – Obszar województwa śląskiego.

Rys2

Rysunek 2 – Bibliografia Śląska 1986 [5]

Rys3

Rysunek 3 – Bibliografia bieżąca [6]

Bazy bibliografii regionalnej Biblioteki Śląskiej prezentowane są w Katalogu OPACWWW i dostępne są TUTAJ, z podziałem na poszczególne podbazy – odrębne bibliografie regionalne i zagadnieniowe.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

Biblioteka tworzy Bibliografię Zagłębia Dąbrowskiego obejmującą Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i powiat będziński (gminy: Będzin, Czeladź, Wojkowice, Sławków, Siewierz, Bobrowniki, Psary i Mierzęcice), zbierając dane z obszaru o powierzchni niemal 460 km2.

Baza bibliograficzna prezentowana jest w Katalogu OPACWWW TUTAJ.

rys4

Rysunek 4 – Powiat będziński oraz miasta Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza [7]

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Bibliografia tej biblioteki obejmuje swoim zasięgiem miasto Tychy oraz miejscowości historycznie wchodzące w skład miasta (m.in. Paprocany, Wilkowyje oraz Bieruń Stary, Lędziny, Wyry, Imielin, Chełm Śląski). Drukiem ukazały się dwa tomy: tom pierwszy chronologicznie obejmował okres 1928-1991, tom drugi – generowany z Bibliografii REGA – objął lata 1992-1996.

rys5

Rysunek 5 – Okładka tomu 2 [8]

rys6

Rysunek 6 – Okładka tomu 1 [9]

rys7

Rysunek 7 – Obszar miasta Tychy

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach

Bibliografia gromadzi piśmiennictwo związane z miastem i powiatem tarnogórskim. Zakresem terytorialnym obejmuje obszar miasta Tarnowskie Góry wraz z wszystkimi jego dzielnicami oraz miasta i gminy powiatu tarnogórskiego: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice (ponad 644 km2).

rys8

Rysunek 8 – Okładka tomu 2018 – 2019 [10]

rys9

Rysunek 9 – Powiat tarnogórski [11]

W oparciu o dane wygenerowane z Bibliografii REGA ukazały się publikacje:

 • Bibliografia za lata 2018-2019,
 • Bibliografia za lata 2016-2017,
 • Bibliografia za lata 2014-2015,
 • Bibliografia za lata 2012-2013,
 • Bibliografia za lata 2010-2011,
 • Bibliografia za lata 2008-2010,
 • Bibliografia za lata 2006-2007
 • Bibliografia za lata 2004-2005.

Publikacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie biblioteki.

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Bibliografia Miasta Katowice obejmuje piśmiennictwo z wszystkich dziedzin wiedzy dotyczących miasta, rejestruje  jest też twórczość literacką osób mieszkających w Katowicach. Jest to bibliografia retrospektywna i bieżąca, rejestruje publikacje od 2014 r.

rys11

Rysunek 11 – Logo Bibliografii [12]

rys10

Rysunek 10 – Obszar miasta Katowice

Katalog dostępny jest TUTAJ.

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju

Biblioteka rejestruje w module REGA bazy bibliograficzne:

 • Bibliografia miasta Jastrzębie Zdrój,
 • Bibliografia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju,
 • Bibliografia zawartości czasopisma „Jastrząb”,
 • Bibliografia zawartości czasopisma „Jastrzębski Węgiel”,
 • Bibliografia zawartości czasopisma „Nasze Problemy” 1974-1982.

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin wiedzy. Obejmuje opisy bibliograficzne różnych typów wydawnictw: książek, fragmentów książek, map, roczników czasopism, artykułów z czasopism i innych dokumentów dotyczących miasta Jastrzębie-Zdrój. Drukiem w 2013 r. opublikowano Bibliografię Miasta Jastrzębie-Zdrój 2006-2010.

rys12

Rysunek 12 – Obszar miasta Jastrzębie Zdrój

rys13

Rysunek 13 – Okładka „Nasze Problemy” 1974-1982 [13]

rys14

Rysunek 14 – Okładka Bibliografii za lata 2006-2010 [14]

Bazy bibliograficzne dostępne są TUTAJ.

7. Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu

Bibliografia Miasta Zabrze zawiera materiały dotyczące miasta w jego obecnych i historycznych granicach. Katalog dostępny jest TUTAJ.

rys15

Rysunek 15 – Obszar miasta Zabrze

8. Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

Biblioteka tworzy w module REGA bieżącą Bibliografię Bytomia, a katalog obejmuje publikacje od 2011 r. Zawarte w niej dane dotyczą miasta w jego współczesnych oraz historycznych granicach. Bazę danych można przeszukiwać poprzez Katalog OPAC dostępny jest TUTAJ.

Dodatkowe w module REGA rejestrowane są Biogramy Bytomian oraz bibliografia poświęcona publikacjom o MBP w Bytomiu i jej pracownikach. W wersji elektronicznej dostępne są wcześniejsze publikacje bibliograficzne za lata 1989-2000.

rys16

Rysunek 16 – Obszar miasta Bytom w jego obecnych granicach

rys17

Rysunek 17 – Okładka wersji PDF, wersja nie tworzona w bibliografii REGA [15]

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie

Biblioteka rejestruje publikacje związane z dawno tworzonymi bazami: Bibliografią Miasta Mikołów oraz Bibliografią powiatu mikołowskiego, który obejmuje miasta Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze oraz gminy Ornontowice i Wyry.

rys18

Rysunek 18 – Obszar miasta Mikołów

Katalog WWW dostępny jest pod adresem: TUTAJ.

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Pszczynie

Bibliografia Regionalna tworzona w module REGA obejmuje publikacje związane z miastem Pszczyna w jego obecnych i historycznych granicach.

Baza jest dostępna TUTAJ.

rys19

Rysunek 19 – Obszar miasta Pszczyna

11. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku

Biblioteka prowadzi równocześnie kilka baz, a wszystkie dostępne są w katalogu WWW TUTAJ.

Są to bazy:

 • Bibliografia regionalna miasta Rybnika i regionu rybnickiego,
 • Dokumenty Życia Społecznego,
 • Kartoteka Opracowań Literackich, baza. prowadzona do 2018 roku,
 • Kartoteka osobowa, prowadzona była do 2018 roku,

Kartoteka zagadnieniowa, przedmiotowa.

rys20

Rysunek 20 – Obszar miasta Rybnik

12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

Bibliografia regionalna obejmuje swym zasięgiem miasto i gminę Nysa, jest tworzona w module REGA i dostępna jest TUTAJ.

rys21

Rysunek 21 – Obszar miasta i gminy Nysa

13. Miejska Biblioteka Publiczna we Wschowie

Bibliografia Ziemi Wschowskiej obejmuje publikacje związane z miastem Wschowa i powiatem wschowski (gminy Sława, Szlichtyngowa i Wschowa). Katalog dostępny jest TUTAJ.

rys22

Rysunek 22 – Obszar miasta i powiatu Wschowa

14. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli

Bibliografia Regionalna opracowywana w Czytelni Regionalnej rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej dotyczące powiatu nowosolskiego i miasta Nowa Sól. Baza bibliograficzna obejmuje piśmiennictwo wydane w latach 2013-2019 i uzupełniana jest na bieżąco, sukcesywnie wprowadzane są także opisy z lat wcześniejszych.

Katalog dostępny jest TUTAJ.

rys23

Rysunek 23 – Obszar miasta i powiatu Nowa Sól

15. Książnika Kopernikańska w Toruniu

Biblioteki: Książnica Kopernikańska w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy pracują w module Bibliografia REGA, który jest wspólny dla wszystkich bibliotek. Jednak każda baza bibliograficzna stanowi odrębna bazę logiczną, tzw. podbazę w module bibliograficznym. W sumie bazy liczą ponad 231 tys. rekordów. Wszystkie bazy są dostępne poprzez protokół OAI-PMH w katalogu bibliotecznym.

Biblioteka toruńska prowadzi Bibliografię regionalną województwa kujawsko-pomorskiego. Zawiera ona piśmiennictwo dotyczące regionu toruńsko-włocławskiego, który tworzą powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski [16].

Wszystkie bazy dostępne są TUTAJ.

rys24

Rysunek 24 – Obszar miasta Toruń

 • Bibliografia publikacji pracowników WBP-KK Toruń,
 • Bibliografia woj. kujawsko-pomorskiego (region toruńsko-włocławski 2005- ) ,
 • Bibliografia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej.

16. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Bieżąca Bibliografia Regionalna opracowywana jest w Dziale Informacji i Bibliografii i uwzględnia materiały dotyczące powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Ma ona charakter przedmiotowo-podmiotowy, a jej zakres tematyczny jest wszechstronny, uwzględnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, rejestruje dokumenty samoistne i niesamoistne wydawniczo.  Opisy bibliograficzne za lata 1987-2007 dostępne są w wersji drukowanej (11 tomów),  a za okres od 1993 r. do chwili obecnej są w postaci elektronicznej. Bazy są dostępne TUTAJ oraz poprzez protokół OAI-PMH w katalogu bibliotecznym.

rys25

Rysunek 25 – Obszar miasta Bydgoszcz

Niezależną od bibliografii bieżącej bazę stanowi bibliografia retrospektywna województwa bydgoskiego za lata 1945-1975, dostępna w wersji drukowanej i elektronicznej. Ponadto w bydgoskiej Bibliotece opracowana jest również baza dotycząca dawnego województwa toruńskiego i włocławskiego za lata 2010-2014 (w wyborze) oraz bibliografia zawartości Kroniki Bydgoskiej z lat 1962-2021.

17. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuska Bibliografia Regionalna opracowywana jest w module Bibliografia REGA przez Dział Zbiorów Regionalnych i Dział Informacyjno-Bibliograficzny. Zakres tematyczny jest wszechstronny. Uwzględnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy dotyczących regionu, jego historii, kultury, literatury, gospodarki, polityki i środowiska geograficznego. Początkowo swym zasięgiem obejmowała województwo gorzowskie w granicach z lat 1975-1998, po reformie administracyjnej w 1999 roku i utworzeniu województwa lubuskiego jej zasięg terytorialny uległ zmianom i obecnie uwzględnia publikacje dotyczące powiatów północnej części województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, słubickiego [17] oraz historycznego terenu Nowej Marchii [18] wraz z Ziemią Torzymską i pograniczem lubusko-pomorsko-wielkopolskim.

Ponadto równolegle prowadzone są bazy związane z literaturą regionalną oraz publikacjami pracowników Biblioteki.

rys26

Rysunek 26 – Obszar miasta Gorzów Wlkp.

Katalog z bazami dostępny jest TUTAJ oraz poprzez protokół OAI-PMH w katalogu bibliotecznym.

18. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

Lubuska Bibliografia Regionalna zawiera opisy książek, artykułów oraz innych dokumentów życia społecznego dotyczących Ziemi Lubuskiej: województwa zielonogórskiego do 1975 r., gorzowskiego i zielonogórskiego w latach 1975-1999 i województwa lubuskiego od 1999 r. Włączone są tu też biogramy osób wywodzących się z terenu regionu, lecz działających poza jego obszarem.

Baza dostępna jest od adresem:  https://opac.wimbp.zgora.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibm21.p?ln=pl&IdKart=1 , a także z katalogu bibliotecznego https://opac.wimbp.zgora.pl/ poprzez protokół OAI-PMH. Liczy ponad 145 tys. rekordów.

rys27

Rysunek 27 – Obszar miasta Zielona Góra

BIBLIOGRAFIE ZAGADNIENIOWE

Oprócz bibliografii typowo regionalnych zbierających dokumentację i piśmiennictwo poświęcone regionom, w których funkcjonuje biblioteka, moduł Bibliografia REGA pozwala również na tworzenie różnego typu bibliografii zagadnieniowych. W jednym module – ze względu na możliwość przypisania określnej bibliografii do tzw. podbaz – można utrzymywać wiele różnego typu baz i kartotek. O ile biblioteki pedagogiczne wykorzystują ten moduł głównie do tworzenia bibliografii będącej kartoteką zagadnień pedagogicznych, to inne biblioteki używają do określonych zestawień i kartotek tematycznych.

19. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie

CBW w Warszawie tworzy bibliografie zagadnieniowe poświęcone określonej tematyce oraz główną, bieżącą bibliografię poświęconą piśmiennictwo wojskowemu, ukazującą się kwartalnie jako Polska Bibliografia Wojskowa [19]. Wszystkie bazy bibliograficzne utrzymywane są w module REGA.

rys28

Rysunek 28 – Okładka tomu XC, z. 2/3 [20]

Wykaz baz bibliograficznych CBW:

 1. 10 lat Polski w Unii Europejskiej.
 2. 10 lat Wojska Polskiego w Afganistanie.
 3. Bellona – bibliografia zawartości.
 4. Centralna Biblioteka Wojskowa. Bibliografia bibliografii 1921-2001.
 5. Demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi i ich transformacja w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Federacji Rosyjskiej po 1989 roku : bibliografia.
 6. Duszpasterstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
 7. bryg. Antoni Chruściel „Monter” w Powstaniu Warszawskim.
 8. Generał broni Władysław Eugeniusz Sikorski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej [21].
 9. Generał Stanisław F. Sosabowski (1892-1967) : bibliografia selektywna.
 10. Generał Władysław Anders (1892-1970) w świetle dokumentów i publicystyki [22].
 11. Grób Nieznanego Żołnierza 1925 – 2005.
 12. Irak 2003-2008 : bibliografia [23].
 13. Stabilizacja i odbudowa – udział Polski : bibliografia.
 14. Islamskie Państwo Afganistanu [24].
 15. Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej.
 16. Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej [25].
 17. Kampania wrześniowa 1939 : bibliografia (tom 3).
 18. Kampania wrześniowa 1939 : bibliografia (tomy 1-2).
 19. Kwerendy Ośrodka Informacji Naukowej CBW.
 20. Legiony Polskie 1914-2014.
 21. Misje pokojowe.
 22. NATO.
 23. Od Buzułuku do Pahlevi : Armia Polska w ZSRR 1941-1942 [26].
 24. Polska Bibliografia Wojskowa.
 25. Polska w NATO 1999-2009.
 26. Polska Żandarmeria Wojskowa 1918-2000 : bibliografia.
 27. Polska Żandarmeria Wojskowa 1990-2015.
 28. Powstanie Warszawskie 1944 r. : bibliografia (tom 4).
 29. Powstanie Warszawskie 1944 r. : bibliografia (tom 5).
 30. Regulaminy.
 31. Służba kobiet w formacjach mundurowych : bibliografia.
 32. Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-2008 : bibliografia selektywna [27].
 33. Tadeusz Bór-Komorowski : bibliografia selektywna.
 34. Terroryzm : bibliografia.
 35. Terroryzm międzynarodowy po 2001 r.
 36. Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, Ryga 18 marca 1921.
 37. Udział żołnierza polskiego w zakończeniu II Wojny Światowej.
 38. Wacław Lipiński : żołnierz, historyk, publicysta.
 39. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 : bibliografia selektywna.
 40. Wojska inżynieryjne : materiały do bibliografii.
 41. Wojskowa służba kobiet.
 42. Współpraca cywilno-wojskowa : bibliografia [28].
 43. Współpraca cywilno-wojskowa.
 44. Zbrodnia katyńska 1940-2010 : bibliografia [29].
 45. Żołnierze Niezłomni 1944-1956 [30].

Wszystkie dane dostępne są w katalogu WWW.

20. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Biblioteka tworzy bibliograficzną bazę PROL-gig, która zawiera ponad 74 tysięcy opisów bibliograficznych wraz z abstraktami, sporządzoną z artykułów zamieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych. Baza dostępna jest w Bibliotece odpłatnie. Wydawnictwem sporządzanym na podstawie tej bazy jest miesięcznik Przegląd Dokumentacyjny GIG.

rys29

Rysunek 29 – Przykładowa okładka [31]

21. KOMAG Gliwice

Biblioteka Techniczna wydaje kwartalnik Nowości w Światowej Literaturze Górniczej będący opracowaniem bibliograficznym zawierającym aktualne i specjalistyczne informacji związane z technika górniczą i przemysłem wydobywczym.

Archiwalne numery dostępne są TUTAJ.

rys30

Rysunek 30 – Okładka numeru 1/2022 [32]

22. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Biblioteka wykorzystuje moduł Bibliografia REGA w celu dokumentacji prac pracowników uczelni. Baza ma zastosowanie lokalne i nie jest prezentowana na zewnątrz.

23. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie

Biblioteka prowadzi w swojej bazie bazę artykułów z czasopism pedagogicznych i nauk pokrewnych. Baza jest dostępna TUTAJ.

Na podstawie zgromadzonych danych w katalogu , jak i w bibliografii tworzone są zestawienia tematyczne [33]. Są one uzupełniane sygnaturami zbiorów.

24. Pedagogiczna Biblioteka w Toruniu

Baza artykułów rejestrowanych w module Bibliografia REGA w systemie PROLIB została uruchomiona 1 lutego 2011 r. Rejestruje zawartość ponad stu tytułów czasopism pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. W oparciu o zbiory biblioteki oraz materiały zgormadzone w bibliografii tworzone są różnorakie bibliografie tematyczne [34]. Wykazy te często uzupełniane są o sigla bibliotek toruńskich, w których zgromadzone są prezentowane materiały.

Baza jest dostępna TUTAJ.

25. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Biblioteka prowadzi Bibliografię Zagadnień Pedagogicznych. Baza ta jest dostępna zarówno jako jedna z podbaz sieci bibliotecznej Infobibnet bibliotek bydgosko – toruńskich (wspólny katalog baz bibliograficznych WiMBP Bydgoszcz, PBW Bydgoszcz i Książnicy Kopernikańskiej Toruń) TUTAJ oraz w katalogu bibliotecznym INTEGRO jako jedno z cyfrowych źródeł danych.

Na podstawie zbiorów i danych zawartych w bibliografii tworzone są dla czytelników zestawienia bibliograficzne [35]. Są od do pobrania na stronie biblioteki.

26. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie

Bazy lubelskich bibliotek pedagogicznych tworzone są w module Bibliografia -REGA, który jest wspólny dla wszystkich bibliotek pedagogicznych województwa (PBW Lublin, BP Biała Podlaska, BP Chełm i BP Zamość wraz z ich filiami). Każda baza bibliograficzna stanowi odrębną bazę logiczną, tzw. Podbazę w module bibliograficznym. W sumie bazy liczą ok 750 tys. rekordów.

PBW Lublin tworzy dwie bazy:

 • Baza Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny, która jest kontynuacją wydanej wcześnie w formie drukowanej bibliografii: „Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa w Lubelskiem w latach 1944-1974” (w dwóch częściach), „Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny : bibliografia adnotowana za lata 1975-1994”, „Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny : bibliografia adnotowana za lata 1995-1998” [36]. Bibliografia zawiera publikacje dotyczące lubelskiej oświaty. Nie uwzględnia problemów szkolnictwa wyższego i przedszkoli. Obejmuje druki zwarte i artykuły z czasopism.
 • Baza artykułów poświęconych zagadnieniom pedagogicznym

Dodatkowo filia biblioteki w Janowie Lubelskim tworzy bazę artykułów poświęconych miastu i regionowi.

Rysunek 31 – Obszar województwa lubelskiego

rys32

Rysunek 32 – Obszar miasta Janów Lubelski

Dane zawarte w bazach bibliograficznych są podstawą tworzonych przez bibliotekę zestawień bibliograficznych [37]. Oprócz gotowych zestawień prowadzone są również  przez pracowników Wydziału Informacji i Informatyzacji zajęcia pomagające w wyszukiwaniu i doborze literatury do celów edukacyjnych oraz naukowych.

Bazy są dostępne w katalogu INTEGRO  jako zasoby elektroniczne są dostępne TUTAJ.

27. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Biblioteka w Zamościu tworzy bieżącą bazę artykułów pedagogicznych, filie biblioteki tworzą dodatkowo bazy regionalne:

 • Filia w Tomaszowie Lubelskim – baza Tomasoviana,
 • Filia w Biłgoraju – baza Biłgorajana,
 • Filia w Hrubieszowie – baza Hrubiesoviana.
rys33

Rysunek 33 – Obszar miasta Tomaszów Lubelski

rys34

Rysunek 34 – Obszar miasta Biłgoraj

rys35

Rysunek 35 – Obszar miasta Hrubieszów

W oparciu o materiały zawarte w bazach bibliograficznych tworzone są zestawienia bibliograficzne [38], dostępne dla każdego z czytelników. Bazy dostępne są w katalogu.

28. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Biblioteka w Chełmie tworzy w module REGA bieżącą bazę artykułów pedagogicznych. Baza ta jest dostępna TUTAJ.

Dane te są podstawą tworzonych przed bibliotekę zestawień bibliograficznych [39] dla czytelników zawierających oprócz artykułów z bazy REGA wydawnictwa dostępne w katalogu biblioteki.

29. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Biblioteka w Białej Podlaskiej wraz z filiami w Parczewie i Łukowie tworzy w module REGA bieżącą bazę artykułów pedagogicznych. Wszystkie te trzy bazy są dostępne TUTAJ.

Ponadto Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej tworzy zestawienia bibliograficzne dla czytelników w oparciu o zbiory biblioteki [40].

30. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

Bazy podkarpackich bibliotek pedagogicznych tworzone są w module Bibliografia REGA, który jest wspólny dla wszystkich bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego (PBW Rzeszów, PBW Krosno, BP Tarnobrzeg i PBW Przemyśl wraz z ich filiami). Każda baza bibliograficzna stanowi odrębną bazę logiczną (podbazę). Dostępna jest w ramach katalogu WWW do Bibliografii – lub wspólnego katalogu bibliotecznego INTEGRO (zbiory biblioteczne i bibliograficzne). Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism prenumerowanych przez biblioteki, rozprawy z prac zbiorowych oraz wybrane pozycje książkowe W sumie bazy liczą ponad 190 tys. rekordów. Dane te są podstawą tworzonych przed biblioteki zestawień bibliograficznych [42] zawerajacych oprócz artykułów z bazy REGA wydawnictwa dostępne dla czytelników wraz z sygnaturami ze wszystkich fili sieci podkarpackicjh bibliotek pedagogicznych.

31. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

Bibliografia rejestruje artykuły ze 130 czasopism prenumerowanych przez  Bibliotekę czasopism. Obecnie liczy ona ponad 28 tyś. opisów i jest uzupełniana na bieżąco. Oprócz bibliografii piśmiennictwa pedagogicznego, w bibliografii  REGA rejestrowane są – w ramach osobnych baz bibliograficznych – recenzje oraz materiały repertuarowe. Katalog WWW do bibliografii dostępny jest TUTAJ.

Opisy bibliograficzne zawarte w Bibliografii są podstawą  tworzonych przez bibliotekę zestawień bibliograficznych [42].

32. Centralna Biblioteka Policyjna w Legionowie

Biblioteka tworzy dwie bazy bibliograficzne:

 • Baza czasopism policyjnych.
 • Bazę zawartości Kwartalnika Policyjnego.

Katalog WWW dostępny jest TUTAJ.

Bibliografia REGA jest jednym z modułów systemu PROLIB tworzonego przez firmę Sygnity Business Solutions S.A., pozwala on na rejestrację danych bibliograficznych wraz z klasyfikacją dziedzinową oraz prezentację w serwisie WWW. W jednym module (bazie) można równolegle przechowywać jednocześnie wiele różnych bibliografii regionalnych, dziedzinowych i specjalistycznych w odrębnych podbazach. Pojedynczy rekord bibliograficzny może być wielokrotnie wykorzystany w dowolnej podbazie, dodatkowo może mieć lokalną klasyfikację adekwatną do danej podbazy. Ponadto rekordy mogą być kopiowane z bazy danych tworzących katalog opisów bibliograficznych oraz powiązane z okładką, multimediami lub spisami treści i linkami do katalogu bibliotecznego. Dodatkowe narzędzia pozwalają na profesjonalny wydruk bibliografii z wykorzystaniem systemu składu tekstu LaTeX.

Mapa pozwalająca na spojrzenie rozmieszczenia bibliotek użytkujących moduł REGA dostępna jest TUTAJ.

Przypisy

[1] Mapa granic historycznych Śląska. W: Śląsk [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Historyczne_granice_%C5%9Alaska.jpg . Więcej o terenach zajmowanych przez Śląsk m.in. tutaj: Historia Śląska [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_%C5%9Al%C4%85ska .

[2] Mapa województwa śląskiego z podziałem na subregiony historyczno-kulturowe. W: Subregiony województwa śląskiego [online]/ [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://edus.ibrbs.pl/subregiony-wojewodztwa-slaskiego/. Mapa dostępna jest bezpośrednio w: https://edus.ibrbs.pl/wp-content/uploads/2018/02/edit_02_01_obszary-wydzielone-na-potrzeby-EDUS.jpg .

[3] Położenie i zasięg terytorialny Zagłębia Dąbrowskiego. W: KRZYSZTOFIK, R. Zagłębie Dąbrowskie [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Zag%C5%82%C4%99bie_D%C4%85browskie .

[4] Województwo Śląskie w latach 1922-1938. W: Województwo  Śląskie 1922-1939 [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://edus.ibrbs.pl/wojewodztwo-slaskie-1922-1939/ . Mapa dostępna jest bezpośrednio w: https://edus.ibrbs.pl/wp-content/uploads/2016/07/Mapa_281.jpg.

[5] Bibliografia Śląska 1986. W: Śląska Biblioteka Cyfrowa [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/836/edition/767 .

[6] Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2014, styczeń-marzec. W: Śląska Biblioteka Cyfrowa [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/104385/edition/98264 .

[7] Mapa administracyjna powiatu będzińskiego. W: Powiat będziński [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_b%C4%99dzi%C5%84ski

[8] Bibliografia miasta. W: MBP Tychy [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://alpha.mbp.tychy.pl/p,62,bibliografia-miasta. Okładka dostępna bezpośrednio w: http://alpha.mbp.tychy.pl/container/Tychy_Bibliografia_okladka_tom_2.jpg.

[9] Bibliografia miasta. W: MBP Tychy [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://alpha.mbp.tychy.pl/p,62,bibliografia-miasta. Okładka dostępna bezpośrednio w: http://alpha.mbp.tychy.pl/container/Tychy_Bibliografia_okladka_tom_1.jpg.

[10] Bibliografia. W: MBP Tarnowskie Góry [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://biblioteka.tgory.pl/bibliografia/. Okładka dostępna bezpośrednio w: https://biblioteka.tgory.pl/wp-content/uploads/2022/08/Tarnowskie-Gory-Bibliografia-miasta-i-powiatu-za-lata-2018-2019.pdf

[11] Szczegółowy podział administracyjny. W: Powiat tarnogórski [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tarnog%C3%B3rski .

[12] Bibliografia miasta Katowice. W: MBP Katowice [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://mbp.katowice.pl/o-katalogach#bibliografia-miasta-katowice .

[13] Bibliografia. W: MBP Jastrzębie-Zdrój [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://biblioteka.jastrzebie.pl/bibliografia. Okładka dostępna bezpośrednio w: https://biblioteka.jastrzebie.pl/_public/source/BIBLIOGRAFIA%20MIASTA/Nasze-Problemy%201974-1982%20Bibliografia%20zawarto%C5%9Bci.pdf .

[14] Bibliografia. W: MBP Jastrzębie-Zdrój [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://biblioteka.jastrzebie.pl/bibliografia. Okładka dostępna bezpośrednio w: https://biblioteka.jastrzebie.pl/_public/source/BIBLIOGRAFIA%20MIASTA/Bibliografia-Miasta%20Jastrz%C4%99bie-Zdr%C3%B3j%20za%20lata%202006-2010.pdf.

[15] Bibliografia Bytomia. W: MBP Bytom [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w:  https://www.biblioteka.bytom.pl/images/images/stories/BibliografiaBytomia/04/index.php?option=com_content&view=article&id=44:bibliografia-bytomia&catid=9&Itemid=101#trzy .

Na stronie dostępne są również bezpośrednio edycje bibliografii w formie plików PDF.

[16] Informacje o powiatach. W: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/publikacje-852/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie-2013—podregiony-powiaty-gminy-853/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie—podregiony-powiaty-gminy-854/dane-powiatowe-2006-855/informacje-o-powiatach-1109/ .  Mapa dostępna jest bezpośrednio w:  https://bydgoszcz.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bydgosz/ASSETS_05p_01.jpg .

[17] Podział administracyjny województwa lubuskiego. W: Urząd Statystyczne w Zielonej Górze [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://zielonagora.stat.gov.pl/publikacje-852/wojewodztwo-lubuskie-2013—podregiony-powiaty-gminy-853/informacje-o-powiatach-2007-860/informacje-o-powiatach-1063/podzial-administracyjny-wojewodztwa-lubuskiego-1123/. Mapa dostępna jest bezpośrednio w:   https://zielonagora.stat.gov.pl/gfx/zielona-gora/userfiles/_public/photos/podzial_administracyjny1.jpg.

[18] Nowa Marchia. W: Wikiwand [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://www.wikiwand.com/pl/Nowa_Marchia .

[19] Polska Bibliografia Wojskowa. W: Centralna Biblioteka Wojskowa [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://cbw.wp.mil.pl/pl/pages/polska-bibliografia-wojskowa-2020-04-16-8/ .

Wszystkie numery archiwalne i bieżące dostępne na tej stronie.

[20] Polska Bibliografia Wojskowa Tom XC. W: Centralna Biblioteka Wojskowa [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://cbw.wp.mil.pl/u/pages/atts/2022/12/bPolska_Bibliografia_Wojskowa_2_3_2020.pdf.

[21] Generał broni Władysław Eugeniusz Sikorski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=12547&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

Przykład wykorzystania bibliografii generowanej z REGA w treści dokumentu (wydruk 1-szpaltowy).

[22] Generał Władysław Anders (1892-1970) w świetle dokumentów i publicystyki [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=346&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= .

Przykład wykorzystania bibliografii generowanej z REGA w treści dokumentu (wydruk 2-szpaltowy).

[23] Irak 2003-2008: bibliografia [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=2137&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= .

Przykład wykorzystania bibliografii generowanej z REGA w treści dokumentu (wydruk 2-szpaltowy).

[24] Islamskie państwo Afganistanu: bibliografia [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=334&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= .

Przykład wykorzystania bibliografii generowanej z REGA w treści dokumentu (wydruk 2-szpaltowy).

[25] Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. T. 1, Druki zwarte [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=336&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= .

Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. T. 2, Druki ciągłe z lat 1914-2011 [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=312&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= .

Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. T. 3, Marszałek w tradycji i pamięci Polaków [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=313&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI= .

Tomy zostały wydane odrębnie. Wszystkie tworzą jedną podbazę.

[26] Od Buzułuki do Pahlevi. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR i na Biskim Wschodzie [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=12586&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= .

Przykład wykorzystania bibliografii generowanej z REGA w treści dokumentu (wydruk 2-szpaltowy).

[27] Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-2008 : bibliografia selektywna [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=197&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= .

[28] Współpraca cywilno-wojskowa: bibliografia [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=335&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= .

[29] Zbrodnia katyńska : bibliografia 1940-2010 [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=1934&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= .

[30] Żołnierze Niezłomni w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. T. 3, Bibliografia selektywna do 2018 roku [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=13638&from=publication.

[31] Źródło: Materiały własne.

[32] Nowości w Światowej Literaturze Górniczej. W:  Instytut Techniki Górniczej KOMAG [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://komag.eu/images/maszynygornicze1/Nowosci_w_literaturze/2022/Nowoci_1_2022_c.pdf . Archiwum poszczególnych numerów dostępne jest w: https://komag.eu/wydawnictwa/nowosci-w-swiatowej-literaturze-gorniczej/archiwum-miesiecznik-bibliograficzny .

[33] Zestawienia tematyczne. W: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://www.pbw.edu.pl/zestawienia-tematyczne .

[34] Bibliografie tematyczne. W: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://www.bptorun.edu.pl/59/bibliografie-tematyczne .

[35] Kategoria: zestawienia bibliograficzne. W: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://pbw.bydgoszcz.pl/kategoria/zestawienia-bibliograficzne/ .

[36] Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny. W: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://ken.pbw.lublin.pl/e-zasoby/bibliografia-oswiaty-i-szkolnictwa-lubelszczyzny .

[37] Zestawienia bibliograficzne. W: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lubinie [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://ken.pbw.lublin.pl/oferta/zestawienia-bibliograficzne .

[38] Zestawienia bibliograficzne. W: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://www.bipe.pl/1111/zestawienia-bibliograficzne .

[39] Zestawienia bibliograficzne. W: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://www.bpchelm.pl/?view=page&id=29 .

[40] Zestawienie bibliograficzne. W: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Białej Podlaskiej [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://bialabp.edu.pl/dla-czytelnika/zestawienia-bibliograficzne .

Przykładowe zestawienia są dostępne na stronie biblioteki, wykazy tworzone są w oparciu o wyszukiwania w katalogu INTEGRO w oparciu o dane z katalogu biblioteczny i publikacje dostępne w bibliografii REGA w sieci bibliotek województwa lubelskiego.

[41] Zestawienia bibliograficzne. W: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie [Podlaskiej [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://rzeszow.pbw.org.pl/polecamy,131/zestawienia-bibliograficzne,7224.

[42] Zestawienia bibliograficzne. W: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu [online]. [Dostęp: 13.02.2023]. Dostępny w: https://bibliotekapedagogiczna.pl/dla-czytelnika/zestawienia-bibliograficzne/ .