Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Sygnity Business Solutions S.A. (dalej „SBS”) informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach.

 1. Wskazanie administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest SBS z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

W przypadku, gdy podstawą prawną Twojego zatrudnienia w SBS miałaby być umowa o pracę, Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Sygnity procesów rekrutacyjnych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, w szczególności z art. 221 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) oraz w razie pomyślnego przebiegu rekrutacji – w celu realizacji umowy zawartej między Tobą a SBS (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

W przypadku, gdy podstawą prawną Twojej współpracy z SBS miałaby być umowa cywilnoprawna, Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez SBS procesów rekrutacyjnych zmierzających do realizacji potencjalnej umowy, która może zostać zawarta między Tobą a SBS (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) oraz zgodnie z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO – w szczególności przepisami podatkowo – ubezpieczeniowymi).

W przypadku gdy będzie to konieczne dane osobowe podane w procesie rekrutacyjnym mogą być przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia roszczeń w danym postępowaniu spornym. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów SBS (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach związanych z zarządzaniem i realizacją programu rekomendacji kandydatów do pracy, zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i fizycznego SBS, w tym w szczególności w zakresie ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących lub w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi SBS, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych oraz przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania w ramach SBS lub w ramach grupy kapitałowej Sygnity S.A., której SBS jest częścią, w tym sprawozdawczości zarządczej.

Informujemy, że nie oczekujemy od Ciebie przesyłania większej ilości informacji o Tobie, niż wynika to z art. 221 kodeksu pracy. Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z przepisów obowiązującego prawa wyrażana jest przez Ciebie przez sam  fakt przesłania do nas dokumentów rekrutacyjnych (np. życiorys, list motywacyjny) zawierających wspominany szerszy zakres danych osobowych (m.in. wizerunek, umiejętności, zainteresowania etc.)

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach będziemy brać pod uwagę Twoją osobę także w kolejnych prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Kiedy dopasujemy Twoją kandydaturę do danego procesu będziemy postępować zgodnie z powyżej opisanymi sytuacjami.

 

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, SBS informuje, że Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, a także, jeśli ma to zastosowanie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, inne dane zawarte w CV lub liście motywacyjnym zostały pozyskane od pracowników SBS w ramach programu poleceń lub od partnerów rekrutacyjnych SBS, którym udzieliłeś/udzieliłaś zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. W niektórych przypadkach, pracownicy SBS lub partnerzy rekrutacyjni mogli pozyskać Twoje dane osobowe z publicznych źródeł, tj. zawodowe, branżowe media społecznościowe (np. LinkedIn, GoldenLine) oraz serwisy rekrutacyjne.

 1. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np., Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, jednostkom służby medycyny pracy;
 • podmiotom powiązanym z SBS, w tym w ramach grupy kapitałowej Sygnity S.A., przy realizacji procesów rekrutacyjnych
 • podmiotom wspierającym SBS w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz SBS (tzw. procesorzy danych).
 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów tj. przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego (w zależności od procesu rekrutacyjnego okres przetwarzania danych może trwać do czasu zakończenia danej rekrutacji).

W przypadku wystąpienia roszczeń lub potrzeby ich dochodzenia Twoje dane będą przetwarzane dodatkowo przez okres trwania danego postępowania.  .

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, w szczególności dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 3 lata od dnia wyrażenia zgody, chyba, że wcześniej zgoda zostanie wycofana.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

SBS pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez SBS przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody;

VII. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania do Administratora danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnąć zgodę możesz poprzez przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres: : iod@sygnitysbs.pl lub kontakt@sygnitysbs.pl

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SBS Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

SBS informuje, że nie przekazuje danych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych – w ramach trwającego postępowania rekrutacyjnego zmierzającego do zawarcia umowy o pracę – w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych – w ramach trwającego postępowania w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej – w zakresie wynikającym z treści umowy cywilnoprawnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 XII. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez SBS, a także przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt droga elektroniczną na adres: iod@sygnitysbs.pl.