Podsumowanie 2022 roku

W ciągu ostatnich trzech lat porządek, na którym dotychczas oparte było życie społeczne, uległ zaburzeniu, czego skutków doświadczaliśmy ze szczególną intensywnością w minionym 2022 roku. Oprócz walki ze skutkami pandemii, którą prowadziliśmy od 2020 roku, kończący się rok z wojną w tle, jeszcze bardziej uświadomił nam, że nie ma nic ważniejszego od naszego bezpieczeństwa oraz skupienia się na uniwersalnych wartościach w życiu człowieka.

Nawarstwienie się skutków pandemii oraz wojny i wynikająca z tego wysoka inflacja spowodowały z jednej strony spowolnienie gospodarcze a z drugiej, większe niż dotychczas, oczekiwania pracowników nie tylko w zakresie wzrostu wynagrodzeń, ale także w zakresie zbudowania poczucia stabilności, zaangażowania i przynależności. Z tego powodu nastąpił zwrot w wielu organizacjach w kierunku działań nastawionych na wzmacnianie zaangażowania liderów, budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach, docenianie zespołów o także dbanie o stały rozwój pracowników. Szczególnego znaczenia nabiera w takiej sytuacji umiejętność tworzenia przyjaznych miejsc pracy, w których otwartość oraz budowanie atmosfery wzajemnego motywowania i inspirowania są fundamentem wszystkich działań. Dzisiejsza rola liderów i liderek jest kluczowa w organizowaniu zespołów i tworzeniu przestrzeni, w której można maksymalnie wykorzystać potencjał każdego pracownika, jego ambicje a także innowacyjność do osiągania wyznaczonych celów. Za nami trudne trzy lata, po których lepiej niż kiedykolwiek rozumiemy również znaczenie zdrowia psychicznego i naszego bezpieczeństwa.

Dla naszej Spółki to był bardzo ważny rok, ponieważ dołączyliśmy do Grupy Total Specific Solutions (TSS), czołowego dostawcy oprogramowania dla rynków w Europie, który w swoim DNA posiada i od wielu lat promuje zasady budowania takich organizacji i tworzenie takich kultur organizacyjnych, które koncentrują się na budowaniu wartości dla naszych Klientów oraz na wsparciu liderów, rozwoju własnych pracowników, budowaniu bardzo silnego poczucia przynależności i stabilności, co w aktualnej sytuacji rynkowej stanowi dla nas również ogromne wsparcie.

Zakończyliśmy w mijającym roku również kilka znaczących dla Spółki projektów, podpisaliśmy kolejne umowy z nowymi Klientami, które mają istotny wpływ na budowanie stabilności dla naszej organizacji. Dostarczaliśmy naszym Klientom realną wartość opartą o nowe technologie i rozwiązania, które w aktualnej sytuacji zyskują na znaczeniu i wpisują się w nowe potrzeby rynkowe. Realizowaliśmy kolejne projekty w technologiach Cloud, budowaliśmy rozwiązania mobilne, wspieraliśmy naszych Klientów we wdrażaniu zmian legislacyjnych oraz rozwiązań, które automatyzują i usprawniają procesy. Klientom, którzy planowali duże transformacje IT przygotowywaliśmy analizy, które będą stanowić podstawę do podejmowania kluczowych i strategicznych decyzji.

Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu oraz zaufaniu jakim obdarzyli nas Klienci zamknęliśmy rok obrotowy 2022 na poziomie powyżej 10 % zysku netto, co przy uwzględnieniu wszystkich wydarzeń mijającego roku jest wynikiem satysfakcjonującym.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom, Partnerom Biznesowym oraz Pracownikom za skuteczną, efektywną dotychczasową współpracę. To dzięki Wam możemy co roku osiągać cele!

Jaki będzie kolejny rok 2023? Czy będą miały miejsce tak zaskakujące wydarzenia, jak w ostatnich latach? Tego nie wiemy, ale mamy nadzieję, że przyniesie nam prywatnie więcej spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

Jako firma będziemy kontynuowali nasze działania w zakresie budowania przyjaznej, bezpiecznej organizacji nastawionej na realizację celów i osiąganie sukcesów razem z naszymi Klientami. Będziemy poszukiwać jeszcze skuteczniejszych sposobów współpracy, tak aby Pracownicy chcieli jak najdłużej pozostawać w naszej organizacji i rozwijać się razem z naszą Spółką. Będziemy rozbudowywać nasze zespoły oraz kompetencje, a także nasze rozwiązania, tak, aby być gotowym do podejmowania nowych wyzwań na coraz bardziej wymagającym rynku transformacji cyfrowej, w szczególności w zakresie rozwiązań Cloud, które nasi Klienci w wielu przypadkach, po wydarzeniach ostatniego roku, postrzegają w kategoriach gwarancji bezpieczeństwa prowadzenia ich biznesu. Będziemy koncentrować nasze działania na dostarczaniu nowych rodzajów usług oraz nowych rozwiązań i funkcjonalności w naszych produktach, by wychodzić naprzeciw nowym potrzebom rynkowym i dostarczać wartość dodaną dla naszych Klientów.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania skierowane do naszych Klientów jak również naszych Pracowników przyniosą każdej ze stron wiele korzyści i satysfakcji ze współpracy.

Dużo Zdrowia, Pokoju oraz Wszystkiego Dobrego w Nowym Nadchodzącym Roku 2023! Jeśli ma coś nas w Nowym Roku zaskoczyć to pragniemy, aby to były tylko pozytywne wydarzenia!

Zarząd Sygnity Business Solutions S.A.