Regulamin webinarium

1. Organizator
1.1. Webinaria organizuje Sygnity Business Solutions S.A lub podmiot wskazany przez Sygnity Business Solutions S.A.

2. Uczestnik
2.1. Uczestnikiem webinarium może być wyłącznie osoba fizyczna będąca Przedstawicielem klienta Sygnity Business Solutions S.A. lub innego podmiotu zaproszonego na Webinarium przez Sygnity Business Solutions S.A.
2.2. Przedstawicielem, o którym mowa w punkcie powyżej, może być wyłącznie pracownik lub współpracownik stały, świadczący swoje usługi wyłącznie na korzyść klienta Sygnity Business Solutions lub podmiotu zaproszonego przez Sygnity Business Solutions S.A., którego zgłoszenie uczestnictwa zostało zaakceptowane przez Sygnity Business Solutions S.A.

3. Webinarium
3.1. Webinarium to transmisja treści prowadzona przez internet mogąca mieć na celu m.in.:
3.1.1. zaprezentowanie produktów własnych i obcych ofertowanych przez Sygnity Business Solutions S.A. wraz z przekazaniem wiedzy na ich temat,
3.1.2. zaprezentowanie oferty oraz usług świadczonych Sygnity Business Solutions S.A.,
3.1.3. przekazanie wiedzy Uczestnikom webinarium.
3.2. Udział w Webinarium jest dobrowolny i bezpłatny.
3.3. Termin i temat Webinarium jest ustalany przez Sygnity Business Solutions S.A. i komunikowany z wyprzedzeniem.
3.4. Sygnity Business Solutions S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu Webinarium.
3.5. Termin oraz temat Webinarium może być uzgodniony na podstawie informacji od podmiotów zapraszanych przez
Sygnity  Business Solutions S.A.
3.6. Platforma internetowa, na której realizowane będzie Webinarium, będzie wskazywana przez Organizatora w odpowiedniej korespondencji.

4. Zgłoszenie uczestnictwa
4.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Webinarium należy dokonać korzystając z formularza rejestracyjnego do którego link jest         każdorazowo udostępniany przez Organizatora w dedykowanej korespondencji e-mail.
4.2. Powyższa korespondencja, wraz z linkiem do formularza rejestracyjnego, może być dystrybułowana bez ograniczeń w ramach     podmiotu (firmy) zaproszonego na Webinarium. Nie może ona być dystrybułowana poza podmiot (firmę) zaproszony na     Webinarium.
4.3. Zgłoszenie uczestnictwa w Webinarium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na     kontakty dotyczące kolejnych webinariów, kontakty handlowe i marketingowe.
4.4. Warunkiem koniecznych wzięcia udziału w webinarium jest zaakceptowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
4.5. Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Webinarium, rozłączenia z webinarium bez podania    przyczyny oraz do nawiązania kontaktu z osobami, które zgłosiły uczestnictwo celem dokonania weryfikacji poprawności danych         zgłoszeniowych.
4.6. W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa Organizator nie zapewnia żadnych licencji ani praw autorskich do platformy     internetowej, na której jest organizowane Webinarium.

5. Uczestnictwo w Webinarium
5.1. Uczestnik ma prawo zadawania pytań dotyczących Webinarium. Sposób zadawania pytań będzie każdorazowo komunikowany     w  czasie Webinarium.
5.2. Uczestnik ma prawo sugerowania kolejnych terminów i tematów Webinariów.
5.3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Webinarium.

6. Treści i materiały
6.1. Treść oraz materiały wykorzystywane, prezentowane i udostępniane przez Organizatora podlegają ochronie zgodnie z ustawą z     dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), a ich reprodukowanie,   rozpowszechnianie, modyfikowanie lub dystrybucja jest zabroniona.
6.2. Organizator może udostępnić materiały prezentowane w czasie Webinarium.
6.3. Organizator zabrania utrwalania Webinarium w jakiekolwiek formie, w szczególności w formie nagrania dźwięku, obrazu,         audio-video, jakichkolwiek zrzutów ekranów i zdjęć monitorów.
6.4. Organizator zabrania re-transmisji webinarium.
6.5. Jakiekolwiek informacje, treści i materiały pozyskane za zgodą Organizatora lub przez niego przekazane w czasie Webinarium   mogą być dystrybuowane wyłącznie wewnątrz podmiotu (firmy) zaproszonego na Webinarium. Zabrania się ich redystrybucji poza   podmiot (firmę) zaproszony na Webinarium.
6.6. Uczestnik Webinarium nie ma obowiązku udostępniania swojego wizerunku, włączania kamery włączania dźwięku.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo na utrwalania Webinarium na jego wewnętrzne potrzeby.
6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów z Webinarium (sporządzonych i przygotowanych przez     organizatora) oraz wszelkich informacji na temat Webinarium w jego materiałach handlowych i marketingowych, w szczególności w   sieciach społecznościowych. Powyższe nie wyłącza zobowiązań dotyczących poufności wynikających z innych Umów, a Organizator   zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Dane osobowe
7.1. Dane osobowe uczestników Webinariów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Webinarium.
7.2. Szczegółowe informacje na temat m.in. Administratora Danych Osobowych, Kontaktu do Inspektora Danych Osobowych,     Rodzaju przetwarzanych danych zostały zawarte w osobnym dokumencie – Obowiązku informacyjnym.