Umowa Sygnity Business Solutions z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Sygnity” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 r. spółka zależna Emitenta Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako: „Wykonawca”) zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej jako: „Zamawiający”, „ARiMR”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie wdrożenia systemu informatycznego służącego obsłudze zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym obsługą kadrowo-płacową) w ARiMR, udzielenie gwarancji na ten system informatyczny oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz ARiMR usług związanych z realizacją ww. umowy w zakresie systemu informatycznego  (dalej jako: „Umowa”). Termin realizacji wdrożenia systemu informatycznego został określony na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty podpisania Umowy. Po wykonaniu wdrożenia systemu informatycznego, Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia ww. usług przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego wdrożenia.

Strony ustaliły, że całkowite łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty ok. 9,8 mln złotych brutto. Na poczet należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie Umowy w tym w szczególności z tytułu wystąpienia określonych zdarzeń wpływających na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nałożonych kar umownych została ograniczona do wysokości 120% całkowitego wynagrodzenia brutto. Niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

    Tags: ARMIR, umowa