Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, które pozyskujemy w celu przeprowadzenia webinarium.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pańskich danych osobowych jest Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 12 (dalej nazywana także „Spółką”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem jest Pan Patryk Ferenc. Można kontaktować się z nim za pośrednictwem e-mail: iod@sygnitysbs.pl.

Rodzaje przetwarzanych danych

Pańskie dane osobowe, które będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, adres mailowy, firma, w której Pani/Pan pracuje oraz stanowisko i numer telefonu.

Cele Przetwarzania, Podstawa Prawna i Okres Przetwarzania

Cel: Przeprowadzenie Webinarium:

 1. podane będą wykorzystywane do przesłania wiadomości e-mail zawierającej link do webinarium, a także podania innych koniecznych informacji w tym zakresie, przeprowadzenia webinarium, możliwości potwierdzenia tożsamości uczestników i ich obecności – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do webinarium.
 2. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas 2 lat od przeprowadzenia webinarium w celu możliwości skontaktowania się Panią/Panem. Oczywiście w każdym czasie może Pani/Pan odwołać zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie wpływało na zgodność przetwarzania z prawem. Odwołanie zgody prosimy kierować na adres: oferty@sygnitysbs.pl.

 

Cel: Kontakt w celu przedstawienia oferty handlowej:

 1. Podane dane będą wykorzystywane w celu przesłania w wiadomości e-mail oferty handlowej Sygnity Business Solutions S.A.  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyrażona poprzez odpisanie na e-mail podsumowujący webinarium.
 2. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas 2 lat od czasu wyrażenia zgody w celu możliwości przedstawienia oferty handlowej. Oczywiście w każdym czasie może Pani/Pan odwołać zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie wpływało na zgodność przetwarzania z prawem. Odwołanie zgody prosimy kierować na adres: oferty@sygnitysbs.pl.

Kategorie Odbiorców Danych Osobowych

Dane nie będą przekazywane do innych odbiorców.

Prawa Osoby Której Dane Dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do udostępnionych danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, ponad to do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że udostępnione dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o Konieczności Podania Danych i Konsekwencjach nie Podania Danych

Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości uczestnictwa w webinarium, albo brak możliwości przekazywania ofert handlowych.

W ramach ułatwienia zrozumienia powyższego tekstu, stworzyliśmy dla Państwa „Słowniczek” używanych pojęć wynikających z RODO i zamieszczonych w tabeli:

 1. Administrator Danych Osobowych – Administratorem jest przedsiębiorstwo (firma) której przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Administrator ma prawo korzystać z Pańskich danych osobowych w określonych celach, np. w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Jednocześnie jest też odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
 2. Inspektor Ochrony Danych – jest to osoba wyznaczona przez Administratora mająca za zadanie czuwać nad przestrzeganiem przepisów RODO. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przetwarzania z obowiązującymi przepisami Pańskich danych osobowych zachęcamy do kontaktu na podany adres e-mail.
 3. Cele Przetwarzania, Podstawa Prawna Przetwarzania i Okres Przetwarzania – podstawa prawna przetwarzania wynika wprost z przepisów RODO, jednak należy ją dopasować do określonego celu. Cele w jakich przekazują nam Państwo swoje dane osobowe będą wynikać z konkretnych oczekiwań w stosunku do naszej Spółki, np. przedstawienie oferty, odpowiedź na zadane pytanie itp. Okres Przetwarzania danych to czas przez który Administrator przechowuje podane dane, aby móc spełnić zadany cel. Przekazanie danych w celu spełnienia zadanego celu może zostać przekazany w różny sposób. Przyjąć należy, że przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych Przedsiębiorcy równoznaczne jest z wyrażeniem chęci na kontakt w celu ustalonym przy przekazywaniu danych.
 4. Kategorie Odbiorców Danych Osobowych – są to inne przedsiębiorstwa, czy też osoby trzecie, którym Administrator może przekazać do przetwarzania Pani/Pana dane osobowe. Przekazanie danych do tych podmiotów musi być uzasadnione i następować z konkretnych przyczyn np. Administrator nie jest w stanie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie lub przedstawić odpowiedniej oferty w związku z czym zwraca się do odpowiedniej spółki, która pomaga odpowiedzieć Pani/Panu na zadane pytanie.
 5. Prawa Osoby Której Dane Dotyczą – są to wymienione prawa które Pani/Panu przysługują w związku z udostępnionymi danymi:
  1. prawo dostępu do danych – w każdym czasie ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji jakie dane osobowe są w jego posiadaniu.
  2. prawo do sprostowania danych – jeżeli podane przez Panią/Pana dane ulegną zmianie mogą Państwo w każdej chwili przekazać Administratorowi informację o potrzebie ich skorygowania.
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator nie ma już celu w przetwarzaniu Pańskich danych może Pani/Pan żądać ich usunięcia. Należy pamiętać, że w przypadku wykonania przez Administratora żądania usunięcia danych nie będzie on mógł się już z Panią/Panem skontaktować. Istnieją także uzasadnione prawnie przypadki kiedy powierzone dane nie mogą zostać usunięte np. Administrator nie zakończył jeszcze procesu dla którego dane zostały udostępnione.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli nastąpią przesłanki określone w art. 18 RODO i Pani/Pan zwróci się z żądaniem do Administratora aby ten ograniczył przetwarzanie danych osobowych to w następstwie Administrator będzie mógł jedynie przechowywać Pańskie dane (ewentualnie wykorzystać w celu obrony przed roszczeniami) – nie będzie mógł w żaden inny sposób ich wykorzystać do czasu uchylenia żądania lub wystąpienia przesłanek które spowodują odrzucenie żądania przez Administratora – o czym Administrator niezwłocznie Panią/Pana poinformuje.
  5. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do zwrócenia się do Administratora z prośbą o przeniesienie danych do innego Administratora np. innej spółki, prawo to może zostać wykonane gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Należy zwrócić uwagę, że prawo to może zostać wykonane tylko wtedy gdy warunki techniczne pozwalają Administratorowi na taką operację.
  6. prawo do sprzeciwu – każda osoba której dane dotyczą i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w związku z jej szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania udostępnionych danych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku gdy interes Administratora jest uzasadniony i nadrzędny wobec praw osoby której dane dotyczą może odrzucić sprzeciw i przetwarzać dane w dalszym ciągu, po uprzednim poinformowaniu osoby której dane dotyczą o takich okolicznościach.
 6. Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego – w każdej chwili gdy Pani/Pan uzna, że działania Administratora, które bezpośrednio dotyczą Pańskich danych, naruszają przepisy prawa może Pani/Pan złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.