OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, które możemy pozyskać lub pozyskujemy poprzez korzystanie z funkcjonalności naszej strony internetowej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pańskich danych osobowych jest Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 12 (dalej nazywana także „Spółką”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem jest Pan Patryk Ferenc. Można kontaktować się z nim za pośrednictwem e-mail: iod@sygnitysbs.pl

1.Cel: Otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie.

 1. w zakresie powyższego celu podane dane będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na postawione pytanie,
 2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona zgoda,
 3. czas przechowywania podanych danych: do czasu udzielenia zadowalającej odpowiedzi i zakończenia korespondencji, w przypadku braku reakcji na odpowiedź Spółki nie dłużej niż 3 miesiące;

 

2.Cel: Otrzymanie oferty lub nawiązanie współpracy:

 1. podane w tym wypadku dane będą przetwarzane na potrzeby spersonalizowania i przedstawienia oferty lub przedyskutowania propozycji współpracy,
 2. podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  czyli podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie zgłaszającej się do nas osoby i art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ponieważ nam także zależy aby móc przedstawić Ci naszą ofertę lub podjąć współpracę, jest to także nasz uzasadniony cel aby móc przekazać Pani/Panu naszą propozycję nawiązania owocnej dla oby Stron współpracy;
 3. czas przechowywania danych w przypadku braku zainteresowania stron podjęciem jakiejkolwiek współpracy będzie trwał do 6 miesięcy od czasu zakończenia kontaktu – w tym czasie obie Strony (Pani/Pan i Spółka) będą mogły się ze sobą ponownie skontaktować, jednocześnie pamiętając poprzednie ustalenia; W przypadku nawiązania współpracy okres przechowywania powierzonych danych zostanie ustalony odrębnymi postanowieniami między Panią/Panem a Spółką;

 

3.Cel: Kontakt na prośbę osoby fizycznej wyrażony w inny sposób:

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały przez Panią/Pana przekazane w sposób inny niż poprzez Formularz Kontaktowy na stronie internetowej, m. in. poprzez przekazanie nam wizytówki, wysłanie maila na ogólny adres spółki, czy przez kontakt telefoniczny,
 2. Konkretny cel kontaktu wynikający z kontekstu przekazania danych, czy też rozmowy z osobą fizyczną będzie dopasowany do jednego z dwóch powyżej wymienionych celów i w taki sam sposób procedowany.

 

4.Cel: Rejestracja na webinarium:

 1. podane dane będziemy przetwarzać w celu rejestracji na webinarium i przeprowadzenia prezentacji,
 2. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ musimy wykonać niezbędne działania aby móc zapewnić Pani/Panu pełen dostęp do webinarium,
 3. powierzone dane będą przechowywanie przez czas korzystania ze szkoleń, a także 3 lata po ich zakończeniu w celach archiwizacyjnych i możliwością obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Kategorie Odbiorców Danych Osobowych

Dane mogą być udostępniane Sygnity S.A. czyli podmiotowi z grupy kapitałowej do której należy Sygnity Business Solutions S.A.

Prawa Osoby Której Dane Dotyczą

 1. W zakresie celu nr 1: Ma Pani/Pan prawo do dostępu do udostępnionych danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych; Dodatkowo w każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie Pańskich danych wyrażoną w momencie zadania pytania – operacja ta nie będzie miała wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonane przed cofnięciem zgody;
 2. W zakresie celu nr 2: Ma Pani/Pan prawo do dostępu do udostępnionych danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 3. W zakresie celu nr 4: Ma Pani/Pan prawo do dostępu do udostępnionych danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

Prawo Do Sprzeciwu

Podkreślenia wymaga, że przysługuje Pani/Panu także prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych w zakresie celu nr 2, gdzie Pańskie dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.ne mog

Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że udostępnione dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o Konieczności Podania Danych i Konsekwencjach nie Podania Danych

W każdym z wyżej wymienionych celów podanie danych jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zrealizowania celów i kontaktu.

Dodatkowe Informacje

Poprzez wizytę na naszej stronie mogą zostać zebrane o Pani/Panu dodatkowe informacje za pośrednictwem „cookies” – szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://sygnitysbs.pl/zastrzezenia-strony.

Słowniczek używanych powyżej pojęć wynikających z RODO:

1.Administrator Danych Osobowych – Administratorem jest przedsiębiorstwo (firma) której przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Administrator ma prawo korzystać z Pańskich danych osobowych w określonych celach, np. w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Jednocześnie jest też odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.

2.Inspektor Ochrony Danych – jest to osoba wyznaczona przez Administratora mająca za zadanie czuwać nad przestrzeganiem przepisów RODO. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przetwarzania z obowiązującymi przepisami Pańskich danych osobowych zachęcamy do kontaktu na podany adres e-mail.

3.Cele Przetwarzania, Podstawa Prawna Przetwarzania i Okres Przetwarzania – podstawa prawna przetwarzania wynika wprost z przepisów RODO, jednak należy ją dopasować do określonego celu. Cele w jakich przekazują nam Państwo swoje dane osobowe będą wynikać z konkretnych oczekiwań w stosunku do naszej Spółki, np. przedstawienie oferty, odpowiedź na zadane pytanie itp. Okres Przetwarzania danych to czas przez który Administrator przechowuje podane dane, aby móc spełnić zadany cel. Przekazanie danych w celu spełnienia zadanego celu może zostać przekazany w różny sposób. Przyjąć należy, że przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych Przedsiębiorcy równoznaczne jest z wyrażeniem chęci na kontakt w celu ustalonym przy przekazywaniu danych.

4.Kategorie Odbiorców Danych Osobowych – są to inne przedsiębiorstwa, czy też osoby trzecie, którym Administrator może przekazać do przetwarzania Pani/Pana dane osobowe. Przekazanie danych do tych podmiotów musi być uzasadnione i następować z konkretnych przyczyn np. Administrator nie jest w stanie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie lub przedstawić odpowiedniej oferty w związku z czym zwraca się do odpowiedniej spółki, która pomaga odpowiedzieć Pani/Panu na zadane pytanie.

5.Prawa Osoby Której Dane Dotyczą – są to wymienione prawa które Pani/Panu przysługują w związku z udostępnionymi danymi:

  1. prawo dostępu do danych – w każdym czasie ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji jakie dane osobowe są w jego posiadaniu.
  2. prawo do sprostowania danych – jeżeli podane przez Panią/Pana dane ulegną zmianie mogą Państwo w każdej chwili przekazać Administratorowi informację o potrzebie ich skorygowania.
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator nie ma już celu w przetwarzaniu Pańskich danych może Pani/Pan żądać ich usunięcia. Należy pamiętać, że w przypadku wykonania przez Administratora żądania usunięcia danych nie będzie on mógł się już z Panią/Panem skontaktować. Istnieją także uzasadnione prawnie przypadki kiedy powierzone dane nie mogą zostać usunięte np. Administrator nie zakończył jeszcze procesu dla którego dane zostały udostępnione.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania– jeżeli nastąpią przesłanki określone w art. 18 RODO i Pani/Pan zwróci się z żądaniem do Administratora aby ten ograniczył przetwarzanie danych osobowych to w następstwie Administrator będzie mógł jedynie przechowywać Pańskie dane (ewentualnie wykorzystać w celu obrony przed roszczeniami) – nie będzie mógł w żaden inny sposób ich wykorzystać do czasu uchylenia żądania lub wystąpienia przesłanek które spowodują odrzucenie żądania przez Administratora – o czym Administrator niezwłocznie Panią/Pana poinformuje.
  5. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do zwrócenia się do Administratora z prośbą o przeniesienie danych do innego Administratora np. innej spółki, prawo to może zostać wykonane gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Należy zwrócić uwagę, że prawo to może zostać wykonane tylko wtedy gdy warunki techniczne pozwalają Administratorowi na taką operację.
  6. prawo do sprzeciwu – każda osoba której dane dotyczą i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w związku z jej szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania udostępnionych danych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku gdy interes Administratora jest uzasadniony i nadrzędny wobec praw osoby której dane dotyczą może odrzucić sprzeciw i przetwarzać dane w dalszym ciągu, po uprzednim poinformowaniu osoby której dane dotyczą o takich okolicznościach.

6.Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego – w każdej chwili gdy Pani/Pan uzna, że działania Administratora, które bezpośrednio dotyczą Pańskich danych, naruszają przepisy prawa może Pani/Pan złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.