Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pańskich danych osobowych jest Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (65-021), ul. Dąbrowskiego 12 (dalej nazywana także „Spółką”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się z nim za pośrednictwem e-mail: iod@sygnity.pl

Pozyskanie Danych

Spółka otrzymała Państwa dane osobowe ze strony internetowej Państwa biblioteki.

Kategorie Przetwarzanych Danych

Państwa dane jakie pozyskaliśmy to: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Cele Przetwarzania, Podstawa Prawna i Okres Przetwarzania

1. Cel: Przedstawienie Oferty

  • pozyskane dane będą przetwarzane na potrzeby przedstawienia oferty lub przedyskutowania propozycji współpracy,
  • kontaktujemy się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy, którym niewątpliwie jest przekazanie Państwu informacji o naszej ofercie,
  • po otrzymaniu od nas pierwszej wiadomości, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona zgoda, którą chcemy pozyskać przy pierwszym kontakcie,
  • Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w/w celu do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub wypełnienie celu do którego zostały pozyskane, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat;

Prawa Osoby Której Dane Dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do udostępnionych danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych; Dodatkowo w każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie Pańskich danych, albo też tej zgody nie wyrazić.

Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że udostępnione dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o Konieczności Podania Danych i Konsekwencjach nie Podania Danych

Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości realizacji celu dla jakiego zostały pozyskane.

W ramach ułatwienia zrozumienia powyższej treści stworzyliśmy dla Państwa „Słowniczek” używanych pojęć wynikających z RODO i zamieszczonych powyżej:

1. Administrator Danych Osobowych – Administratorem jest przedsiębiorstwo (firma) której przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Administrator ma prawo korzystać z Pańskich danych osobowych w określonych celach, np. w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Jednocześnie jest też odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
2. Inspektor Ochrony Danych – jest to osoba wyznaczona przez Administratora mająca za zadanie czuwać nad przestrzeganiem przepisów RODO. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przetwarzania z obowiązującymi przepisami Pańskich danych osobowych zachęcamy do kontaktu na podany adres e-mail.
3. Cele Przetwarzania, Podstawa Prawna Przetwarzania i Okres Przetwarzania – podstawa prawna przetwarzania wynika wprost z przepisów RODO, jednak należy ją dopasować do określonego celu. Cele w jakich przekazują nam Państwo swoje dane osobowe będą wynikać z konkretnych oczekiwań w stosunku do naszej Spółki, np. wykonanie umowy.
4. Kategorie Odbiorców Danych Osobowych – są to inne przedsiębiorstwa, czy też osoby trzecie, którym Administrator może przekazać do przetwarzania Pani/Pana dane osobowe. Przekazanie danych do tych podmiotów musi być uzasadnione i następować z konkretnych przyczyn.
5. Prawa Osoby Której Dane Dotyczą – są to wymienione prawa które Pani/Panu przysługują w związku z udostępnionymi danymi:

  • prawo dostępu do danych – w każdym czasie ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji jakie dane osobowe są w jego posiadaniu.
  • prawo do sprostowania danych – jeżeli podane przez Panią/Pana dane ulegną zmianie mogą Państwo w każdej chwili przekazać Administratorowi informację o potrzebie ich skorygowania.
  • prawo do usunięcia danych – jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator nie ma już celu w przetwarzaniu Pańskich danych może Pani/Pan żądać ich usunięcia. Należy pamiętać, że w przypadku wykonania przez Administratora żądania usunięcia danych nie będzie on mógł się już z Panią/Panem skontaktować. Istnieją także uzasadnione prawnie przypadki kiedy powierzone dane nie mogą zostać usunięte np. Administrator nie zakończył jeszcze procesu dla którego dane zostały udostępnione.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli nastąpią przesłanki określone w art. 18 RODO i Pani/Pan zwróci się z żądaniem do Administratora aby ten ograniczył przetwarzanie danych osobowych to w następstwie Administrator będzie mógł jedynie przechowywać Pańskie dane (ewentualnie wykorzystać w celu obrony przed roszczeniami) – nie będzie mógł w żaden inny sposób ich wykorzystać do czasu uchylenia żądania lub wystąpienia przesłanek które spowodują odrzucenie żądania przez Administratora – o czym Administrator niezwłocznie Panią/Pana poinformuje.
  • prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do zwrócenia się do Administratora z prośbą o przeniesienie danych do innego Administratora np. innej spółki, prawo to może zostać wykonane gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Należy zwrócić uwagę, że prawo to może zostać wykonane tylko wtedy gdy warunki techniczne pozwalają Administratorowi na taką operację.
  • prawo do sprzeciwu – każda osoba której dane dotyczą i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w związku z jej szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania udostępnionych danych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku gdy interes Administratora jest uzasadniony i nadrzędny wobec praw osoby której dane dotyczą może odrzucić sprzeciw i przetwarzać dane w dalszym ciągu, po uprzednim poinformowaniu osoby której dane dotyczą o takich okolicznościach.

6. Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego – w każdej chwili gdy Pani/Pan uzna, że działania Administratora, które bezpośrednio dotyczą Pańskich danych, naruszają przepisy prawa może Pani/Pan złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.