Polityka prywatności – aplikacja mobilna

Zastrzeżenia prawne do korzystania z aplikacji mobilnej mPROLIB Sygnity Business Solutions (przed zmianą nazwy Max Elektronik)

Aplikacja mobilna mPROLIB Sygnity Business Solutions, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880 t.j. ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. 2001, Nr 128, poz. 1402 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 t.j. ze zmianami).

Prawa zastrzeżone wydawcy Aplikacji mobilnej

1. Twórcą aplikacji mobilnej mPROLIB Sygnity Business Solutions jest Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037912, NIP: 9290094326, REGON: 970017044.

2. „SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS” i wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej mPROLIB zastrzeżone są na rzecz SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS. Prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych aplikacji mobilnej są zastrzeżone na rzecz SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS – są udostępniane w aplikacji mobilnej.

Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej

1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Aplikacji mobilnej nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Aplikacji mobilnej lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Aplikacji mobilnej,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

2. Użytkownicy mogą korzystać z Aplikacji mobilnej oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS – są udostępniane w Aplikacji mobilnej.

3. Jakiekolwiek inne niż określone w niniejszym Regulaminie korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w Aplikacji mobilnej bez uprzedniej wyraźnej zgody SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS są udostępniane w Aplikacji mobilnej) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

4. Dane i informacje udostępniane w Aplikacji mobilnej służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS, SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Aplikacji mobilnej informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Aplikacji mobilnej.

5. Ryzyko związane z prawidłowym użytkowaniem i wykorzystywaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych w Aplikacji mobilnej ponosi użytkownik. SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Aplikacji mobilnej lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem lub interpretowaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych w Aplikacji mobilnej, także w skutek ich niekompletności lub nieścisłości.

6. SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z brakiem dostępu do Aplikacji mobilnej z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wynikających w skutek działania wirusów informatycznych i innych programów, które mogą uszkodzić prawidłowe funkcjonowanie komputera lub innych przedmiotów należących do użytkownika.

7. SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS nie ma możliwości stałego monitorowania przypadków nieuprawnionego umieszczania odnośników do Aplikacji mobilnej, które mogą znajdować się na innych portalach i stronach WWW. Obecność takich odnośników nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS, w szczególności nie stanowi dowodu związków gospodarczych SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS z takimi portalami i stronami WWW oraz nie świadczy o tym, że SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS utożsamiania się z zawartymi na nich materiałami i informacjami.

8. Użytkownik Aplikacji mobilnej nie jest upoważniony do samodzielnego umieszczania na Aplikacji mobilnej jakichkolwiek materiałów, w tym informacji. Takie działania będą skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

9. Korzystanie przez użytkowników z Aplikacji mobilnej lub jej treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem jest niedozwolone.

Zmiany zastrzeżeń prawnych

SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS ma prawo do dokonywania zmian treści niniejszych zastrzeżeń prawnych w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania.

Wejście w życie

Niniejsze zastrzeżenia prawne wchodzą wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2017.

Ostatnia aktualizacja: 17-05-2022 12:22:05