Administrator

Administrator

I. Interfejs podstawowy

1. Możliwość wyboru polskiej lub angielskiej wersji językowej.

2. Prezentacja mapy strony wraz z listą dostępnych podstron w zależności od roli zalogowanego użytkownika.

3. Prezentacja informacji na temat polityki cookies.

4. Możliwość podglądu struktury organizacji.

a) możliwość podglądu obiektów w postaci drzewa oraz tabeli
b) możliwość podglądu właściwości obiektów
– podgląd właściwości zdefiniowanych przez administratora
– podgląd fotografii obiektu
– podgląd informacji na temat godzin otwarcia obiektu wraz z aktualną informacją o statusie otwarcia obiektu
– podgląd interaktywnej mapy organizacji
c) możliwość wyszukiwania obiektów po ich atrybutach (definiowanie warunków wyszukiwawczych)
d) możliwość wyszukiwania tylko ulubionych obiektów

5. Podgląd kalendarza rezerwacji.

a) możliwość wyboru obiektu ze struktury organizacji, dla którego prezentowane są rezerwacje
b) możliwość podglądu rezerwacji w widoku miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym
c) możliwość podglądu rezerwacji w postaci harmonogramu
d) uwzględnienie hierarchii obiektów
e) uwzględnienie godzin otwarcia obiektu
f) prezentacja informacji o czasie, miejscu oraz statusie rezerwacji
g) możliwość wyświetlania tylko własnych rezerwacji użytkownika
h) możliwość wyświetlania tylko rezerwacji przypisanych do ulubionych obiektów użytkownika

II. Interfejs administratora

1. Możliwość dostosowania polskiej i angielskiej wersji językowej

a) możliwość edycji komunikatów ogólnych, nazw statusów użytkowników, nazw elementów struktury biblioteki, nazw statusów rezerwacji, nazw rodzaju zapisu w historii rezerwacji, etykiet oraz wartości właściwości stworzonych przez administratora
b) możliwość wyszukania komunikatu na podstawie wartości oryginalnej oraz tłumaczenia

2. Mini CMS – zarządzanie treściami prezentowanymi w serwisie (język polski i angielski):

a) możliwość opracowania podstrony z informacjami biblioteki
b) możliwość opracowania treści komunikatu informującego o polityce cookies

3. Możliwość definiowania właściwości opisujących elementy struktury biblioteki

a) możliwość dodawania właściwości, których wartości można przedstawić za pomocą tekstu, liczby, daty, czasu, listy wyboru
b) możliwość przypisania indywidualnej nazwy właściwości
c) możliwość ustalenia reguł walidacyjnych dla poszczególnych typów właściwości
d) możliwość przypisania wartości domyślnej dla konkretnej właściwości
e) możliwość aktywowania dziedziczenia danej właściwości oraz jej wartości przez obiekty podrzędne w strukturze organizacji
f) możliwość usunięcia właściwości
g) możliwość klonowania zdefiniowanej liczby obiektów wraz z wybranymi właściwościami

4. Możliwość grupowania właściwości

a) możliwość stworzenia nowej grupy właściwości
b) możliwość dodania do grupy właściwości stworzonej przez administratora
c) możliwość dodania do grupy dwóch dostępnych właściwości systemowych: godziny otwarcia oraz obraz
d) możliwość usunięcia właściwości z grupy
e) możliwość usunięcia grupy właściwości

5. Możliwość zarządzania prawami operatorów


a) możliwość wyszukania operatora na podstawie jego identyfikatora
b) możliwość nadania/odebrania praw administratora aplikacji lub administratora rezerwacji
c) możliwość zdefiniowania operatora wykonującego usługi (tryb usługowy)

6. Możliwość zarządzania prawami użytkowników na podstawie ich statusu

a) możliwość wyszukania statusu ze względu na jego nazwę
b) możliwość zarządzania prawami pojedynczego statusu oraz wszystkich statusów w obrębie organizacji
c) możliwość nadania prawa wykonania rezerwacji dla poszczególnych statusów
d) możliwość ustalenia limitu liczby rezerwacji dla statusu
e) możliwość ustalenia limitu czasowego pojedynczej rezerwacji dla statusu
f) możliwość ustalenia maksymalnego czasu między momentem dokonania rezerwacji a początkiem okresu rezerwacji (czas wyprzedzenia rezerwacji liczony w dniach)
g) możliwość ustalenia maksymalnej liczby powtórzeń w rezerwacji cyklicznej

7. Możliwość podstawowej konfiguracji aplikacji

a) możliwość wyboru dni tygodnia, które pojawią się na kalendarzu rezerwacji
b) możliwość ustalenia zakresu czasowego, który będzie stanowić graniczne godziny na kalendarzu rezerwacji
c) możliwość włączenia trybu z automatycznym potwierdzeniem rezerwacji
d) możliwość ustalenia pełnego lub uproszczonego trybu procesu rezerwacji
e) możliwość doboru prostego lub rozbudowanego szablonu wiadomości e-mail
f) możliwość zablokowania/odblokowania tworzenia rezerwacji równoległych
g) możliwość udostępnienia tworzenia rezerwacji cyklicznych oraz wielodniowych
h) możliwość uruchomienia funkcjonalności potwierdzania przybycia CHECK-IN
i) możliwość zdefiniowania minimalnego czasu pojedynczej rezerwacji
j) możliwość zdefiniowania okresu poprzedzającego wysłanie powiadomienia o zbliżającej się rezerwacji
k) możliwość ustawienia ile dni/godzin/minut przed rezerwacją użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail
l) możliwość wyłączenia powiadomień e-mail informujących administratora o rezerwacjach oczekujących na potwierdzenie
ł) możliwość ustawienia ekranu startowego użytkownika

8. Możliwość generowania statystyk rezerwacji

a) możliwość wyboru jednego z dostępnych rodzajów raportu:
– wykaz liczby rezerwacji według dni tygodnia
– wykaz dzienny liczby rezerwacji według obiektów
– wykaz liczby rezerwacji według czasu trwania
– wykaz liczby rezerwacji według statusów
– wykaz liczby operacji na rezerwacjach według rodzajów
– wykaz osób, które były w danej lokalizacji w danym dniu (pod kątem COVID-19)
b) możliwość zapisu raportu do pliku PDF

9. Tablica (dashbord)

a) prezentacja panelu z najważniejszymi informacjami o aplikacji (pomoc w zarządzaniu aplikacją)
– rezerwacje do zatwierdzenia
– Informacje o limitach licencyjnych (obiekty rezerwacyjne, użytkownicy)
– Informacja o braku zdefiniowanych administratorów rezerwacji
– Informacja o nieprawidłowych rezerwacjach
– Informacja o braku zdefiniowanych godzin otwarcia
– Informacja o nieodczytanych wiadomościach
– Informacja o równoległych rezerwacjach
– Informacja o niewysłanych e-mailach
b) możliwość ustawienia z ilu dni będą wyświetlać się rezerwacje do zatwierdzenia na tablicy.